Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home
  Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 07:45

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013

                     

  Thực hiện Công văn số 2384/GDĐT-VP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2012-2013

  Căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị và kết quả công tác thi đua năm học 2011-2012 của đơn vị, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình xây dựng kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm học 2012-2013 như sau:

  I. Mục đích yêu cầu

  - Động viên, khuyến khích các cá nhân và tập thể đơn vị hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phát huy tinh thần sáng tạo và sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ  năm học 2012-2013 của Trung tâm.

  - Tất cả cán bộ giáo viên công nhân viên trong trung tâm đều phải đăng ký thi đua.

  - Công tác thi đua-khen thưởng đảm bảo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, chính xác, công bằng, dân chủ.

  II. Nguyên tắc

  - Thi đua tự nguyện, tự giác, công khai.

  - Đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

  - Các cá nhân, tập thể phải có đăng ký thi đua, trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu trong các phong trào thi đua thường xuyên.

  - Việc khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó.

  III. Nội dung thi đua   

  - Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên thông qua công tác vận động thực hiện nghiêm túc Quy định đạo đức nhà giáo, nội quy học viên và các quy định công tác của ngành, của trung tâm.

  - Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thông qua việc tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thao giảng, Bông hoa hoa điểm 10; các hoạt động ngoại khóa phong phú, đa dạng và phù hợp như văn nghệ, báo tường, hội thao, trò chơi dân gian, trò chơi vận động, tích cực tham gia các chương trình hoạt động do ngành và huyện tổ chức qua đó rèn luyện giá trị sống, kỹ năng sống cho học viên; quản lý và giữ gìn môi trường học đường sạch, đẹp, an toàn; xây dựng các phương tiện, điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục thuận lợi.

  - Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Sở GD&ĐT về giảm tải nội dung chương trình theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành; tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học viên; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng học viên hiểu bài và biết vận dụng kiến thức, kết hợp khéo léo hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan qua đó tập dần cho học sinh ý thức và năng lực tự kiểm tra, tự đánh giá và tự điều chỉnh.

  - Tổ chức giảng dạy đầy đủ có chất lượng các môn học theo chương trình giáo dục của ngành giáo dục thường xuyên, tăng cường đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực phù hợp với điều kiện dạy và học của Trung Tâm giáo dục thường xuyên. Các tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, thống nhất tiến độ chuyên môn, xác định nội dung phải hoàn thành ở thời điểm kết thúc học kỳ. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thông qua việc tổ chức thực hiện các quy định về dự giờ thăm lớp, thao giảng, chuyên đề, ứng dụng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

  Đầu tư các biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy Ngoại ngữ -Tin học-Văn hoá ngoài giờ, đa dạng hóa các loại hình giáo dục, hình thức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của nhân dân của trên địa bàn Quận.

  - Thống nhất  tiêu chuẩn đánh giá thi đua giáo viên, nhân viên được thông qua trong Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học.

  - Tiếp tục bồi dưỡng về trình độ chính trị và chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cán bộ, giáo viên phải biết khai thác các tri thức trên Internet nhằm nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

  - Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

  - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

  - Tăng cường sự phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

  - Tổ chức phong trào thi đua “Dạy Tốt - học tốt” vào các ngày Lễ lớn: 20/11/2012, Mừng Đảng mừng Xuân 3/2

  Nội dung thi đua của cá nhân:

  Thi đua thực hiện các nội dung thi đua của đơn vị thông qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và kiêm nhiệm được giao; thực hiện tốt các nội quy, quy định, kế hoạch của ngành và của trung tâm; tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trung tâm; kết quả công tác có tiến bộ, đạt loại tốt.

  IV. Tiến độ thực hiện:

   Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, năm học 2012-2013 được tổ chức thành 02 đợt thi đua theo học kỳ như sau:

  - Đợt 1: Từ ngày 02/10/2012 đến ngày 22/12/2012 (HKI)

  - Đợt 2: Từ ngày 24/12/2012 đến 11/05/2013 (HKII)

  Lịch tổ chức hoạt động cụ thể

  Thời gian

  Nội dung


  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai tiêu chuẩn và các danh hiệu thi đua

  - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua và đề tài sáng kiến kinh nghiệm đối với các danh hiệu CSTĐ cơ sở - thành phố trong họp tổ chuy6en môn nghiệp vụ.

  -  Đăng ký thi đua với Sở Giáo dục và Đào tạo và Cụm thi đua 2.

  - Nộp Tờ trình đề nghị công nhận Hội đồng khoa học trung tâm GDTX Tân Bình.

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9, 10 /2012.

  - Các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua thành phố, Toàn quốc chuẩn bị nghiên cứu, đăng ký và viết sáng kiến kinh nghiệm.

  Từ tháng 9/2012

  đến tháng 10/2012

  Sơ kết

  Thi đua đợt 1

  (Tháng 11+ 12 /2012)

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua đợt I.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng của trung tâm tổ chức họp bình xét danh hiệu thi đua cá nhân và tổ chức khen thưởng HKI.

  Tháng 01/2013

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua học kỳ I.

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn trong tháng 12/2012 và 1/2013, Xuân 2013.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm tổ chức họp bình xét đánh hiệu thi đua cá nhân và tổ chức khen thưởng.

  - Các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua thành phố  nộp SKKN cho Hội đồng khoa học trung tâm, hạn cuối là ngày 31/12/2012.

  Từ tháng 2/2013

  đến tháng 5/2013

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn trong tháng 2, 3, 4, 5/2013.

  - Hội đồng khoa học của Trung tâm chấm, đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm, nộp hồ sơ về SGD&ĐT theo qui định. 

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua học kỳ II và cả năm.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng của trung tâm tổ chức họp bình xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân.

  - Hoàn tất hồ sơ thi đua nộp về cụm thi đua 2 và Hội đồng thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo theo qui định.

  Tháng 6/2013

  Họp cụm thi đua 2 - xét thi đua năm học 2012-2013.

   

  V. Phân công phụ trách thi đua của trường:

  - Ban Giám đốc: phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua - khen thưởng theo chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của trung tâm.

  - Các tổ trưởng chuyên môn, Hành chính quản trị: tổ chức cho cán bộ giáo viên công nhân viên đăng ký thi đua và động viên, nhắc nhở tổ viên phấn đấu đạt kết quả thi đua tốt nhất và danh hiệu thi đua đã đăng ký.

  - Bộ phận tài vụ: thực hiện tốt công tác tài chính chi cho công tác thi đua  khen thưởng theo đúng quy định của Nghị định 42 và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

  - Bộ phận văn phòng: thực hiện các loại hồ sơ, báo cáo thi đua - khen thưởng theo hướng dẫn và yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụm thi đua.

  Toàn thể CB-GV-CNV trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình tích cực tham gia tốt các hoạt động, các phong trào thi đua của nhà trường và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm học 2012-2013./.

   

   

   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -