Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Tin trung tâm Kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Năm học 2012 - 2013"
  Kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Năm học 2012 - 2013"
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 14:47

  KẾ HOẠCH

  TIẾP TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN  CUỘC VẬN ĐỘNG

  "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

  Năm học 2012 - 2013

  Căn cứ vào hướng dẫn Kế hoạch số 28–KH/QU ngày 22/7/2011 của  Quận ủy Tân Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện theo hướng dẫn số 16-HD/BTG ngày 03/01/2012 của Ban Tuyên giáo; Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình đề ra kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm học 2012-2013 như sau:

  1. Mục đích – Yêu cầu

  - Tiếp tục giáo dục cho tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên Trung tâm nhận thức sâu sắc hơn về những đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, tình cảm, ý thức tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, rèn luyện làm theo cách sống và làm việc mẫu mực của Hồ Chí Minh.Thực hiện đúng Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

  - Đưa nội dung học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết cơ sở, góp phần vào việc xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng.

  - Kết hợp chặt chẽ việc học tập và việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực cụ thể.

  - Thực hành tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội thực dụng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

  - Phối hợp cuộc vận động với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động và hoạt động văn hóa đang tiến hành trong Đảng và xã hội.Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động ở đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động.

  2. Nhiệm vụ trọng tâm và phương thức tiến hành.

  2.1. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai học tập và thực hiện “ làm theo “ gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phổ biến kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên công nhân viên.

  a/ Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động, xây dựng, bổ sung và nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong Trung tâm.

  b/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa , nội dung và tầm quan trọng của cuộc vận động, xây dựng tự giác học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.

  c/ Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong trung tâm.

  d/ Tiếp tục phối hợp xây dựng và thực hiện làm theo những chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của trung tâm. Chú trọng những phẩm chất sau đây:

  - Yêu nước, hết lòng vì tổ quốc, vì nhân dân; yêu nghề, mến trẻ, khắc phục tốt mọi khó khăn. Không chấp nhận thái độ thờ ơ, cầm chừng ngại khó trong công việc.

  - Đổi mới lề lối làm việc, nói đi đôi với làm, trung thực, thẳng thắn, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao trong công việc, nêu gương sáng về đạo đức luôn gần gũi, gắn bó vời nhân dân, không quan liêu xa dân.

  - Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại những biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức, chia rẽ, bè phái, cục bộ cá nhân. Kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị.

  - Có tinh thần cầu tiến, tích cực học tập, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tích cực trong đổi mới giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp giảng dạy. 

  - Thầy cô giáo giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

  Các chủ đề trọng tâm của năm học 2012 – 2013  được xác định:

  - Triển khai nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống  quan liêu theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ.

  - Triển khai học tập đạo đức của Bác qua 03 tác phẩm: Di chúc – Đường cách mệnh và bài viết “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

  - Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chánh. Chủ yếu học tập làm theo phong cách làm việc của Bác Hồ, chống quan liêu, cửa quyền. Phát động học tập tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc “.

  - Xây dựng phong cách, thái độ ứng xử hòa nhã, tôn trọng khi giao tiếp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc nội quy trung tâm, thực hiện văn minh trong ứng xử.

  - Các cấp lãnh đạo chủ chốt ý thực trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Tự giác xây dựng kế hoạch và thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với bản thân, gia đình, trung tâm.

  - Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của chi bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của đơn vị, chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

  - Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

  Ngoài những nội dung trên, dựa vào các bài học về phẩm chất đạo đức của Bác Hồ, trung tâm  phát động những cuộc hội thi, chuyên đề, thảo luận....hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp cho cán bộ giáo viên công nhân viên thấm nhuần và có hành vi đạo đức tốt theo gương Bác.

  2.2.Phương thức tiến hành:

  2.2.1/ Đối với đảng viên:

  - Tiếp tục thực hiện sinh hoạt về những bài học đạo đức Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng.

  - Mỗi đảng viên thực hiện 01 sổ đăng ký học tập và làm theo gương Bác, sử dụng từ năm 2012 đến năm 2015, có so sánh, đối chiếu, rút kinh nghiệm ở mỗi học kỳ.

  - Tham dự chuyên đề, hội thảo về Bác. Kể lại gương điển hình của bản thân hay đồng nghiệp trong đơn vị về quá trình thực hiện học tập đạo đức Bác Hồ.

  2.2.2/ Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên:

  - Thực hiện 01 bảng đăng ký tu dưỡng, học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ. Lưu ý, ở mỗi năm học mới phải có đối chiếu, rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại của năm học trước.

  - Tham dự bài viết kể lại gương điển hình của chính bản thân, đồng nghiệp, bạn bè, người thân gia đình trong quá trình thực hiện học tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh

  2.2.3/ Đối với học sinh:

  a/Mỗi lớp thực hiện ít nhất 02 bài viết với nội dung:

  - Nêu suy nghĩ tâm đắc, bài học rút ra được sau khi tìm hiểu các tác phẩm Đường cách mệnh; Di chúc Bác Hồ; về những  lời dạy của Bác đối với học sinh như ( “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào - Học tập tốt, lao động tốt - Giữ gìn vệ sinh thật tốt - Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm…”, “Nhiệm vụ chính của thanh niên là học tập.”, “Học để làm gì? Học để phục vụ ai ?”, “Điều gì phải thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”…

  - Kể lại, giới thiệu gương điển hình người tốt thật, việc tốt thật của chính bản thâ, bạn bè, gia đình…tiêu biểu mà mình biết để nhân rộng mẫu sống đạp trong toàn trung tâm (mỗi lớp ít nhất 02 gương điển hình).

  - Tham dự hội thi giới thiệu gương điển hình học tập, làm theo đạo đức bác Hồ (dự kiến vào học kỳ II).

  - Tiếp tục đóng góp bổ sung cho Tủ sách Bác Hồ.

  3.Nội dung cụ thể thực hiện năm học 2012 - 2013:

  Thời gian

  Nội dung triển khai

  Ghi chú

  Quý 4

  2012

  -Triển khai và đăng ký  thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo đạo đức Hồ chí Minh“ năm học 2012-2013.

  - Đảng viên viết tự nhận xét về tu dưỡng đạo đức, lối sống bản thân ( theo hướng dẫn trong sổ tay tu dưỡng ), thảo luận chương trình hành động của Chi bộ, nội dung tư tưởng và thực hiện theo đạo đức Hồ Chí Minh.

  - Quần chúng thực hiện đăng ký làm theo đạo đức Hồ Chí Minh ( theo mẫu chung ).

  -Chi ủy Chi bộ đánh giá, sơ kết quý và đưa vào xét đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2012.

  -Triển khai học tập chuyên đề cho toàn Trung tâm về 03 tác phẩm: Di chúc – Đường cách mệnh – Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

  - Triển khai kế hoạch: Giáo viên và học sinh tham gia bài viết về 03 tác phẩm theo chỉ tiêu: 01 lớp/ tối thiểu 02 bài, mỗi giáo viên/ 01 bài. Chi bộ tập trung, chấm, đánh giá và tổ chức khen thưởng.


   Quý 1 2013

  -Chi bộ, đảng viên tiếp tục thảo luận, thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện làm theo bằng hành động cụ thể lối sống đạo đức cho bản thân.Chi bộ thảo luận, thông qua chương trình hành động cho cơ quan  và cá nhân.

  -Quy định cụ thể các chuẩn mực đạo đức, thiết thực phù hợp với từng  cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thực hiện qua hành động cụ thể trong dịp đón Xuân mới 2013.

  - Tổ chức Hội thi kể chuyện gương điển hình người thật việc thật về học tập làm theo đạo đức Bác Hồ trong học sinh.

   - Chi ủy Chi bộ đánh giá, sơ kết quý


   Quý 2 2013

  -Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng Hố Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và học viên, học viên. Tổ chức các cuộc thi Đố em, Hái hoa dân chủ nhân dịp kỷ niệm  19/5 với chủ đề về Bác Hồ ( Tổ Văn thực hiện ).

  -Tổ chức chung kết hội thi kể chuyện gương sáng làm theo đạo đức bác Hồ trong giáo viên, học sinh trung tâm.

  -Chi bộ công bố chương trình hành động thực hiện cuộc vận động nhân kỷ niệm 19/5. Triển khai chuyên đề kể chuyện đạo đức Bác Hồ ( Đoàn TNCS thực hiện ).

  -Chi ủy Chi bộ đánh giá, sơ kết quý

  - Báo cáo sơ kết qua 01 năm học thực hiện cuộc vận động.


   Quý 3

  2013

  -Chi ủy Chi bộ đánh giá , tổng kết năm học 2012-2013.

  - Tham gia các phong trào của Quận ủy, Sở GD&ĐT tổ chức về học tập, làm theo đạo đức của Bác.


   
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -