Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Chi Đoàn
  Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm học 2012 - 2013
  Tin Tức GDTXTB

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm học 2012-2013

  Thực hiện theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND quận Tân Bình về việc ban hành kế hoạch thực hiện quy định về khu d6an cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn quận Tân Bình;

  Căn cứ trên tinh thần làm việc giữa Công an quận Tân Bình, Công an phường 12 quận Tân Bình với Trung tâm GDTX Tân bình ngày 06/9/2012 của Công an quận Tân Bình về kế hoạch số 86/KH-CATB-CSGT-TT-PƯN ngày 10/9/2012 về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công An quy định khu dân cư, trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự “.

            Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

  I./  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

  -   Góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư, cơ quan trường học tại phường 12 quận Tân Bình, tạo hiệu quả thiết thực trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại trung tâm và chung quanh địa bàn dân cư.

  - Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an ninh trật tự.

  - Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật pháp trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên và cha mẹ học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an ninh trong toàn trung tâm làm cơ sở để đạt hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự ở Trung tâm.

  2. Yêu cầu:

  - Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động bằng các hình thức tổ chức như ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an ninh trật tự; giáo dục có hiệu quả, không phô trương hình thức và trên tinh thần tiết kiệm.

  - Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn của trung tâm trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục  cho học sinh.

  - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “ Năm an toàn giao thông 2012” và “ Thực hiện nếp sống văn minh  - mỹ quan đô thị “ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

  - Phối hợp với Công an quận, Công an phường 12 sinh hoạt với các đoàn thể, khối lớp, tiến hành các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

  II./ CÁC NỘI DUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

  1/ Tổ chức họp toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên thảo luận tiêu chí công nhận trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo hướng dẫn của Thông tư 23/2012/TT-BCA để đi đến thống nhất thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ban giám đốc Trung tâm đại diện đơn vị ký bản đăng ký phấn đấu gởi Công an quận.

   Cụ thể Trung tâm đăng ký thực hiện các nội dung:

  a. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, Ban giám đốc  có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua có hệ thống giáo dục quốc dân.

  b. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – chính quyền địa phương – gia đình người học  trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học. Có mô hình dự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường.

  c. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm bạo lực học đường, không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

  d. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

  e. Có 70% số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, tổ, bộ môn….) trở lên đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.

  2/  Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:

  - Tổ chức phát động các nội dung, chuyên đề phù hợp với tình hình, đặc điểm của  Trung tâm và nội dung của phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

  - Triển khai tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh vào các giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt chủ nhiệm lồng vào các chủ điểm tháng như An toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS , phòng chống bạo lực học đường…

  - Thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền trước và sau cổng trường với những câu khẩu hiệu sinh động, dễ nhớ, tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành an ninh trật tự của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Tổ chức thực hiện tranh, áp pích tuyên truyền, bảng tin với hình ảnh, khẩu hiệu, bản tin phát thanh học đường về việc phải giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên trung tâm.

  - Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên suốt năm học. Tiếp tục thực hiện băng rôn khầu hiệu tuyên truyền trước cổng trường “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”.

  - BCH Đoàn trường làm nòng cốt cùng với thanh niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai giữ gìn trật tự an ninh trong khuông viên trung tâm ( vào giờ ra chơi, ra về ).  Hướng dẫn học sinh tan học từ cổng trường di chuyển sát lề đường để ra về hai hướng, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường. Hướng dẫn cha mẹ học sinh đậu xe trên lề đường và giãn ra hai bên cổng trường, không đậu xe hoặc dừng xe ngay trước cổng trường.

  3/ Phối hợp giữa Công an phường 12, đội Dân phòng phường, đội Bảo vệ chuyên trách Trung tâm, Đội thanh niên xung kích của Trung tâm:

  - Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại Trung tâm vào các giờ ra về, giờ vào học các ca sáng, chiều, tối. Kiên quyết xử lý những hành vi xung đột, bạo lực học đường, ci phạm nội quy của Trung tâm.

  - Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm bạo lực học đường, không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

  4/ Thành lập đội Bào vệ chuyên trách của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, cụ thể là:

  - Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình bảo vệ Trung tâm, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo mật, phòng gian cho cán bộ, nhân viên, học viên.

  - Xây dựng kế hoạch bảo vệ Trung tâm, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chế độ, nội quy bảo vệ cơ quan, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, truy xét kịp thời các việc có tính chất chính trị hoặc trị an trong Trung tâm.

  - Thường xuyên rút kinh nghiệm, cải tiến lề lối làm việc để bảo đảm và đẩy mạnh công tác bảo vệ Trung tâm ngày càng tốt hơn.

  5/ Hoạt động giảng dạy trong trung tâm:

    Đưa Giáo dục trật tự an ninh vào trong giờ học chính khóa của bộ môn Giáo dục công dân ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy trong hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

    Thực hiện các hoạt động ngoại khóa  phối hợp với Ban chấp hành Đoàn trường mời Công an phường, Quận đến báo cáo ngoại khóa một buổi cho toàn thể CB-GV-NV và học sinh toàn trung tâm (thực hiện 2 lần/năm học).

  III./ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

  - Ngày 15/8/2012 đến 30/10/2012: Trung tâm tổ chức quán triệt, tuyên truyền Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công An, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" (Trung tâm GDTX là một trong hai đơn vị đại diện để Đội An ninh quận hướng dẫn xây dựng các bước tiến hành ).

  - Từ 01/11/2012: Gởi hồ sơ và Công an quận để thẩm định, xem xét.

                            Trung tâm tiến hành các giải pháp thực hiện theo kế hoạch.

  - Từ 01/03/2013: Đội An ninh tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm trong toàn khối cơ quan, trường học cả quận.

                           Tham mưu cho BCH Công an quận xem xét, đế xuất UBND quận ra Quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

   
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar






  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -