Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Tin trung tâm Hướng dẫn đánh giá cán bộ - công chức năm 2012
  Hướng dẫn đánh giá cán bộ - công chức năm 2012
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ năm, 27 Tháng 12 2012 14:37

  HƯỚNG DẪN

  ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ -  CÔNG CHỨC  NĂM  2012

  - Căn cứ Quyết định  số 286-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ công chức hàng năm.

  - Căn cứ kế hoạch năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình về việc đánh giá cán bộ công chức năm 2012.

  Ban giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận Tân Bình hướng dẫn các tổ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện đánh giá cán bộ công chức năm 2012 như sau :

  A. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC:

  I/ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: (Căn cứ điều 6, chương I- Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ công chức)

  I.1. Về căn cứ đánh giá:

  1- Nghĩa vụ cán bộ công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức.

  2- Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ..

  3- Tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ.

  4- Mội trường và điều kiện cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

  1.2. Đối tượng đánh giá  :

  CBCC trong diện biên chế + hợp đồng  + thỉnh giảng của Trung tâm.

  I.3.Nội dung đánh giá:

  1- Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian, tinh thần trách nhiệm trong công tác.

  2- Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

  a. Nhận thức, tư tưởng chính trị, việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

  b. Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

  c.Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình.

  d. Đoàn kết,quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

  3- Chiều hướng và triển vọng phát triển.

  II/ QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ:

  1. Công chức viết bảng tự nhận xét  theo mẫu, nội dung phần I.3 .

  Thông qua tập thể nơi làm việc để góp ý với phiếu đánh giá. Tổ trưởng ghi nhận ý kiến của tổ chuyên môn nghiệp vụ và đề nghị xếp loại (theo mẫu ).

  2. Thủ trưởng trực tiếp đánh giá công chức theo từng nội dung quy định ở phần I và có tham khảo ý kiến của tập thể đơn vị để xếp loại công chức theo 4 mức độ: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; hoàn thành chức trách nhiệm vụ và chưa hoàn thành nhiệm vụ.

  3. Thủ trưởng trực tiếp đánh giá nhận xét cán bộ, công chức và thông báo kết quả đánh giá đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị.

  4. Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu ý kiến những nội dung không nhất trí về đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành ý kiến của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

  5. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo (thủ trưởng, thủ phó) thực hiện tự phê bình trước đơn vị, công chức trong đơn vị góp ý kiến cấp trên trực tiếp đánh giá có sự nhận xét đánh giá của Cấp ủy đảng trong đơn vị.

  B/ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

  1. Từ ngày 25/12/2012 – 28/12/2012: CBCC tự đánh giá công chức theo mẫu hướng dẫn.

  2. Từ ngày 28/12/2012 - 04/01/2013: Tiến hành họp tổ chuyên môn – nghiệp vụ đóng góp ý kiến. Tổ trưởng ghi nhận ý kiến đóng góp cụ thể (sau khi tham khảo ý kiến tổ viên)  và gởi về Ban giám đốc .

  3. Ngày 05/12/2013: Họp hội đồng sư phạm góp ý, bỏ phiếu đánh giá CBCC.

  4. T07/01/2013: BGĐ tổng hợp, xếp loại công chức,công bố kết quả đánh giá công chức năm 2012 và gởi báo cáo về Sở Giáo dục & Đào tạo..

   
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -