Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Tin trung tâm Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên GDTX
  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên GDTX
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ hai, 07 Tháng 1 2013 00:00

  KẾ HOẠCH

  Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên

  năm học 2012 - 2013

   

  Căn cứ công văn số 3224/KH-GDĐT-TC ngày 14/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyênnăm học 2012 – 2013, Trung tâm GDTX quận Tân Bình xây dựng  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 như sau:

  I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên

  1. Cán bộ quản lý, giáo viên được thường xuyên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị,đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụnăm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

  2. Thông qua các buổi học tập, cán bộ quản lý, giáo viên được phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá; nănglực tổ chức, quản lý trong nhà trường nhằm đảm bảo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

  II. Đối tượng bồi dưỡng

  Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên Giáo dục thường xuyên đang giảng dạy tại trung tâm Giáo dụcthường xuyên quận Tân Bình..

  III. Nội dung, thời lượng bồidưỡng

  1. Khối kiến thức bắt buộc:

  1.1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30tiết/năm học/giáo viên.

  Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, của Quận ủy; tổng quát về nhiệm vụkinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố, huyện và hoạt động giáo dục - đào tạo giai đoạn 2012-2015; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ các cấp học, bậc học.

  1.2.Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

  Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên về nội dung phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học  như sau:

  1.2.1.Giáo dục thường xuyên:

  - Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 (đối với GDTX); Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương hướng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  - Bồi dưỡng kỹ năng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học GDTX cấp trung học phổ thông. Quy trình kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra.

  - Giáo dục pháp luật trong Trung tâm GDTX.

  - Phương pháp dạy học theo đối tượng vùng miền

  Ngoài các lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các trung tâm GDTX, căn cứ vào Thông tư số: 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm2011 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên sao cho phù hợp với đối tượng và đạt chất lượng và hiệu quả.

  1.2.2.Thanh tra:

  - Cử thanh tra viên dự học bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra toàn diện hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục, hoạt động sư phạm của nhàgiáo.

  - Rút kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra trường học, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo và các nội dung thanh tra khác.

  1.2.3. Khảo thí và kiểm định chất lượng:

  - Triển khai chuẩn đánh giá chất lượng trung tâm GDTX cho toàn giáo viên .

  - Tổ chức tham quan học tập trường làm tốt công tác kiểm định chất lượng, củng cố, phát triển nội dung công tác kiểm định đối với cáctrung tâm GDTX.

  - Triển khai yêu cầu cần thiết trong việc xây dựng bảnbáo cáo tự đánh giá của trung tâm, cách thu thập và thiết lập các hộp minhchứng theo hướng dẫn 7880/BGDĐT-KTKĐCLGDngày 08/9/2009 của Bộ GD và ĐT về viết báo cáo tự đánh giá.

  - Thực hiện nghiêm túc kỳ thi ôn tập kiểm tra, thi học kỳ.

  1.2.4. Tổ chức cán bộ:

  - Triển khai Nghị Định 54/2001/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, thông tư 68 của Bộ LĐTBXH, hướng dẫn số  6207 của Liên Sở Tài chánh, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH và Sở GD và ĐT về thực hiệnnghị định 54 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

  - Triển khai các nội dung bồi dưỡng kiến thức quản lýgiáo dục cho cán bộ quản lý đương chức và cán bộ nguồn các cấp học.

  - Tổ chức tuyển dụng giáo viên mới theo nghị định29/NĐ-CP; thực hiện các chế độ dành cho nhà giáo theo qui định.

  1.2.5. Kế hoạch tài chính:

  Bồi dưỡng về quản lý tài chính cho Chủ tài khoản và Kế toán trung tâm.

  1.2.6. Pháp chế:

  - Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; thực hiện chương trình quản lý VMIS theo chỉ đạo của Bộ.

  - Bồi dưỡng pháp luật: Triền khai các luật: Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật biển Việt Nam.Ngoài ra, ngành cũng triển khai đầy đủ các văn bản dưới luật có liên quan trách nhiệm của cán bộ - giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  - Bồi dưỡng các qui định về công tác thi đua, khen thưởng tho nghị định 42/ CP.   

  2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.

  Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng.

  2.1. Giáo dục các kỹ năng trong trường học.

  2.2. Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.

  2.3. Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

  2.4. Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

  2.5. Bồi dưỡng quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và nguồn.

  2.6. Bồi dưỡng quản lý tài chính cho Chủ tài khoản và Kế toán các cơ sở giáo dục.

  2.6. Bồi dưỡng về năng lực chuyên môn bộ môn cho nhà giáo.

  2.7. Bồi dưỡng chương trình Giáo dục Pháp luật.

  IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên

  1. Nội dung 1:

  - Trung tâm GDTX quận Tân Bình phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ban tuyên giáo Quận Ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp học tập theo kế hoạch hàng năm.

  - Triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học năm học 2012 – 2013.

  - Giáo viên tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành, các nghị quyết của Đảng.

  2. Nội dung 2:

  2.1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trung tâm, cụm.

  2.2. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung có thời hạn nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

  2.3. Giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên thôngqua hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

  V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡngthường xuyên

  1. Căn cứ đánh giá và xếploại kết quả BDTX giáo viên

  Cuối năm học, căn cứ vào kết quả học tập của giáo viênở các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dungbồi dưỡng 3, Giám đốc trung tâm đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên theo4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viếttắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

  2. Phương thức đánh giá kếtquả BDTX

  Trung tâm tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên:Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trìnhdạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề theođiểm số theo qui định của công văn hướng dẫn số: 3224/KH-GDĐT-TC ngày14/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyênnăm học 2012 – 2013.

  2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

  Trung tâm tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên:Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trìnhdạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểmáp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

  - Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mụcđích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

  - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệpthông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

  2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

  Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kếtquả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộcnội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

  2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

  Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTBBDTX) được tính theo công thức sau:

  ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dungbồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 đượcghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

  ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phântheo quy định hiện hành.

  3. Xếp loại kết quả BDTX (Theo công văn số 3224/KH-GDĐT-TC)

  3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạchBDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có cácđiểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

  - Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

  - Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó khôngcó điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

  - Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không cóđiểm thành phần nào dưới 7 điểm.

  3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

  3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thiđua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

  Lưu ý: Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

  4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

  4.1. Trung tâm tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáoviên.

  4.2. Sở Giáo dục & Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX chogiáo viên không hoàn thành kế hoạch).

  VI. Tổ chức thực hiện

  1. Trách nhiệm của Ban giámđốcTrung tâm GDTX:

  - Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường vàtổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền vàtrách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về Sở giáo dục Đào tạo rước ngày 10/01/2013. Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận theo theo yêu cầu.

  - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên, theo dõi và triển khai mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo cấp học; cung cấp tài liệu BDTX giáo viên đối với nội dung bồi dưỡng 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành.

  - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định (nộp Trường BDGD).

  - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX. Tham mưu với Sở Giáo dục & Đào tạo về nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

  - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

  1.2. Trách nhiệm tổ chuyênmôn nghiệp vụ:

  -  Các Tổ chuyên môn nghiệp vụ giám sát kế hoạch triển khai và nắm tình hình bồi dưỡng  chuyên môn của giáo viên trong tổ bộ môn theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo kế hoạch của Trung tâm.

  - Các giáo viên thanh tra, tổ chức và các bộ phậnkhác: Triển khai và theo dõi các lớp bồi dưỡng theo nội dung của Thanh tra, tổ chức cán bộ, Khảo thí kiểm định chất lượng công tác tài chánh và những công táckhác của ngành.

  1.3. Trách nhiệm của giáoviên

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đãđược phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của Ban giám đốc Trung tâm, thực hiện nghiêm tục nhiệm vụ BDTX.

  - Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo Trung tâm kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Ban giám đốc Trung tâm GDTX quận Tân Bình yêu cầu các thầy cô giáo  nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc báo cáo với Ban giámđốc để có hướng giải quyết kịp thời./. 
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -