Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Chi Bộ
  Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 14:06

  CHƯƠNG TRÌNH

    công tác kiểm tra, giám sát năm 2013

  -----

  Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về việc ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, căn cứ vào Chương trình số 25-CTr/QU ngày 11/01/2013 cùa Quận ủy Tân Bình về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013, chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên đề ra Chương trình kiếm tra, giám sát năm 2013 như sau:

  I- Trong tâm công tác kiểm tra giám sát năm 2012

  Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, Chi bộ Trung tâm GDTX xây dựng Chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2013 gồm các công tác trọng tâm sau :

  Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc :

  - Chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị  của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Chi bộ. Chấp hành đúng kế hoạch hoạt động năm, các chuyên đề của Quận ủy ( Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa X ( 2010-2015 ).

  - Việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ

  - Đảng viên thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

  - Đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ.

  - Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT-TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 28-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  1/ Công tác kiểm tra :

  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ đảng.

  Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, đạo đức nhà giáo và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Kiên quyết xử lý khi có dấu hiệu vi phạm. Chi bộ phấn đấu kiểm tra giám sát ít nhất 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trở lên.

  Kiểm tra đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 46-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng “.

  Kiểm tra theo quy định tại điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng.

  Tiếp tục đưa vào Nghị quyết hàng tháng công tác kiểm tra giám sát phù hợp với nội dung hoạt động của Trung tâm và chỉ đạo của cấp trên: Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần IX, Chương trình 09-Ctr/QU ngày 05/1/2011 về “ Nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể “, xây dựng đoàn kết nội bộ để nâng cao vai trò chiến lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng.

   Thực hiện việc thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục về thi hành kỷ luật trong Đảng. Giải quyết kịp thời các trường hợp tố cáo , khiếu nại theo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục.

  Kiểm tra tài chính của Chi bộ, việc thu chi tài chánh của Đảng.

   2/ Công tác giám sát :

  Thực hiện nhiệm vụ  giám sát do cấp ủy giao. Giám sát việc thực hiện Quy chế  làm việc của Chi bộ.

  Tiếp tục công tác giám sát đối với tổ chức đảng  trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, kết luận của cấp ủy, cấp trên và cấp mình, việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

  Giám sát việc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập Nghị Quyết, các Quy định của Đảng.

  Giám sát đối với các đảng viên, cấp ủy viên trong việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện quy chế làm việc. Việc chấp hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội, việc quản lý giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng.

  Giám sát việc thực hiện làm theo cuộc vận động “ Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh “với Kế hoạch số 28-KH/QU của ban Thường vụ quận ủy.

  Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, việc giữ mối quan hệ với tổ chức đảng và thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú.

  Giám sát việc thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm, thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên chủ chốt theo quy định.

  II-Kế hoạch cụ thể :

  Tổng số đảng viên được kiểm tra: 14 ( 01 dự bị ).Trong đó, cấp ủy viên là 03 chiếm  21.4%. Chi bộ Trung tâm GDTX hàng tháng đều có đề ra nội dung kiểm tra - giám sát vào Nghị quyết của Chi bộ. Các chuyên đề kiểm tra – giám sát thực hiện trong năm 2013 như sau:

  Tháng

  Nội dung chuyên đề kiểm tra

  1/2013

  Kiểm tra giám sát đảng viên gương mẫu trong thi đua, thực hiện quy chế chuyên môn – nghiệp vụ theo đăng ký thi đua năm 2013.

  Kiểm tra giám sát việc đảng viên đón tết cổ truyền Quý Tỵ 2013 đúng quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

  2/2013

  Kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy định số 47/QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính Trị  về những điều đảng viên không được làm. Đảng viên tiếp tục thực hiện gương mẫu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  3/2013

  Kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì tập thể, gương mẫu với quần chúng.

  Kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện sự đoàn kết thống nhất để xây dựng đảng vững mạnh.

  4/2013

  Kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện tốt thực hành tiết kiệm , chống lãng phí, chống tham nhũng .

  Kiểm tra giám sát đảng vi nghiêm túc, không vi phạm trong tổ chức thi HKII năm học 2012-2013.

  5/2012

  Kiểm tra giám sát việc đảng viên hòan thành đúng tiến độ yêu cầu về chuyên môn, kết thúc năm học.

  Kiểm tra giám sát việc đảng viên hòan thành nhiệm vụ năm học đúng thời hạn.

  6-7/2013

  Kiểm tra giám sát đảng viên đảm bảo quy chế sinh hoạt,  học tập bồi dưỡng hè 2013 và việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

  8/2018

  Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn về học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị

  Kiểm tra giám sát công tác phát triển đảng viên mới.

  9/2013

  Kiểm tra giám sát việc thực hiện đúng nội quy, chủ đề năm học 2013-2014, việc thực hiện Quy chế dân chủ ( Chỉ thị 30-CT/TW ).

  Đảng viên thực hiện tốt Quy chế chuyên môn -  Thực hiện tốt đạo đức nhà giáo và ứng xử văn hóa.

  10/2013

  Đảng viên tiếp tục thực hiện và gương mẫu trong cuộc vận động “ Học tập và làm theo gương đạo đức HCM”.Tiếp tục kiểm tra giám sát chuyên đề xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đảng.

  11/2013

  Kiểm tra  dảng viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hưởng ứng thi đua  chào mừng 20/11.

  12/2013

  Kiểm tra  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hưởng ứng thi đua hoàn thành nhiệm vụ HKI năm học 2013-2014.

   
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -